Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Program Çıktıları

Muhasebe ve Vergi  Bölümü Program Çıktıları

PÇ 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak muhasebe alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

PÇ 2. Muhasebe alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

PÇ 3. Muhasebe alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

PÇ 4. Muhasebe alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

PÇ 5. Muhasebe alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

PÇ 6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

PÇ 7. Muhasebe alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

PÇ 8. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

PÇ 10. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

PÇ 11. Muhasebe alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

PÇ 12. Muhasebe alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

PÇ 13. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

PÇ 14. Muhasebe alanında kullanılan paket programlardan en az biri ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

PÇ 15. Muhasebe alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

PÇ 16. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.